Orit Hofshi v Danubiane

Orit Hofshi som mala možnosť stretnúť na diskusii v novembri 2015 na pôde Vysokej školy výtvarných umení. Už počas prezentovania jej tvorby ma zaujala jej bezprostrednosť a úprimný záujem odpovedať na všetky otázky študentov grafiky a iných odborov. Informácia o jej výstave v Bratislave ma potešila a s veľkými očakávaniami som si ju bola pozrieť. Priestor vypĺňajú monumentálne formáty, ktoré autorka obľubuje. Inštalácia pozostáva z matríc z borovicového dreva natretých tlačovou farbou a printov umiestnených na stenách, drevenej plošiny v uličke a vysokej drevenej konštrukcie v závere miestnosti. Hlavným subjektom skúmania autorky obsiahnutým v dielach je ľudská existencia v rôznych typoch prostredia, ktorá je vyjadrená v grafickom médiu. Krajiny u Hofshi sú vyvážené, neusporiadaná dolná časť, kde kumuluje rôzne elementy zo scenérií je v kontraste s nedotknutým voľným priestorom s oblohou. Po formálnej stránke ma nesmierne upútala energická kresba a rozličné spracovanie materiálov ako tomu bolo v prípade vodnej hladiny, kde autorka vytiera matricu a vytvára priezračnú podobu živlu. Využitie náročnej techniky drevorezu v konečnom výraze dielu prináša želaný pocit ťarchy.
Detail z diela Prekročenie
Zdroj: Veronika Trnečková
Zdroj: orithofshi.com
Diela zavesené na stenách majú názvy Prekročenie a Kronika. Na drevorezoch je pozorovateľné zasadenie človeka do krajiny. Diela na mňa pôsobili silným expresívnym dojmom, zachytená príroda má romantický nádych, zároveň je tu prítomný podvedomý pocit akéhosi rozpadu. Možno práve využitím realistického zachytenia a veľkého formátu majú diela Hofshiovej súčasne veľkolepý a des vzbudzujúci nádych. Fakt, že autorka pracuje s motívmi vojny, vieme už z jej predchádzajúcej tvorby. Motívy ako ruiny či zničené krajiny sú ukazovateľmi dôsledkov bojov. Moje myšlienky pri skúmaní jej prác vyústili do pár slov, z toho najkonkrétnejší by mohol byť pojem odolnosť. Postavy pre mňa reprezentovali ľudí, ktorí napriek závažnej situácii zostali, zachovali svoju existenciu, vytrvali. Sú v zamyslení a pýtajú sa kto som a kde je moje miesto. Gestá postáv ukazujúce na miesto v diaľke nabáda ku vnímaniu krajnosti a snahe o prekročenie určitej hranice, čo napovedá aj samotný názov výstavy.
Kronika
Zdroj: orithofshi.com

Vidieť tvorbu Orit Hofshi bolo nepochybne jedným z mimoriadnych zážitkov. Okrem poetiky vnesenej do zobrazenia človeka v prírodnom prostredí, ktorý hľadí na svoju budúcnosť priamo a s pokorou, je na jej dielach jednoznačne obdivuhodný zvolený formát. Premýšľať nad postavením súčasného človeka, byť súčasťou, nielen sa pozerať, byť jedným z prvkov v priestore, to všetko sa dá na výstave zažiť. Vyskúšajte to. Diela Orit Hofshi budú sprístupnené v Danubiane do 28. mája 2017.

Komentáre

Obľúbené príspevky